Privacy Statement

Ingangsdatum: 11 oktober 2018

Welkom op de website van Bausch+Lomb.

Deze website wordt beheerd door: 
Bausch+Lomb Netherlands BV
Koolhovenlaan 110
1119 NH Schiphol-Rijk
Nederland
VALC_AVG@bausch.com 

In dit privacy statement ( 'Privacy Statement') wordt beschreven hoe wij informatie over u, verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken ('Persoonlijke Gegevens'). We verwerken uw Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Verzameling en gebruik van Persoonlijke Gegevens
We verwerken Persoonlijke Gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een service die u aanvraagt, aan te bieden

Wanneer u producten online bestelt, verzamelen we uw identiteitsgegevens, contactgegevens, verzendgegevens, betaalgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de transactie te voltooien. U kunt ook een account op onze website aanmaken om makkelijker met ons te communiceren.

 • Om te voldoen aan onze zakelijke behoeften

U kunt onze website bezoeken zonder veel Persoonlijke Gegevens te delen. Via onze servers worden er echter automatisch technische gegevens over bezoekers geregistreerd om onze website te kunnen weergeven, om de beveiliging te waarborgen en om de prestaties van onze website te analyseren. Voor meer informatie hierover kunt u onze Cookiebeleid doornemen.
 
De Persoonlijke Gegevens die we verzamelen, gebruiken we ook voor interne doeleinden, om onze producten en promoties te verbeteren, klantenaccounts te beheren, inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten en contact op te nemen met klanten met het oog op onderzoek en informatievergaring. 
 
Ten slotte kunnen we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken voor bedrijfstransacties, om onze rechten of eigendom te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke kennisgevingen te handhaven en om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

We verwerken uw Persoonlijke Gegevens om te voldoen aan belastinggebonden, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld binnen het kader van handelstransacties. Bovendien verwerken we uw Persoonlijke Gegevens indien dat wordt vereist door de wetgeving of door een rechterlijke of andere bindende beslissing.

 • Voor informatie en advertentie doeleinden

Met uw toestemming kunnen we uw e-mailadres of gsm-nummer gebruiken voor advertentiedoeleinden, of wanneer u zich aanmeldt bij bepaalde diensten (bijv. een periodieke nieuwsbrief). U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u ons enkel Persoonlijke Gegevens verstrekken indien u de toestemming of autorisatie van een ouder of voogd heeft.

We gebruiken of delen uw Persoonlijke Gegevens niet voor doeleinden die geen betrekking hebben op de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid zonder u op voorhand in te lichten en, indien vereist, u te laten beslissen of we uw Persoonlijke Gegevens op de betreffende alternatieve manier mogen gebruiken.

Gegevensintegriteit
We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden, dat de Persoonlijke Gegevens juist, volledig en actueel zijn en dat ze betrouwbaar zijn m.b.t. hun beoogd gebruik. In sommige gevallen zijn we echter afhankelijk van individuele gebruikers om juiste Persoonlijke Gegevens op te geven en te beheren. U bent verantwoordelijk dat uw gegevens actueel en juist zijn wanneer u deze gegevens aan ons geeft en wanneer onze diensten u in staat stellen om uw gegevens te beheren.

Grondslag voor het verzamelen en gebruiken van Persoonlijke Gegevens
Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens verwerken op grond van: 

 • uw toestemming;
 • het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • onze gerechtvaardigde belangen.

Het verwerken van uw Persoonlijke Gegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen aan u leveren wanneer u de benodigde Persoonlijke Gegevens aan ons verstrekt.

We verwerken uw Persoonlijke Gegevens indien we daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een rechterlijke of andere bindende beslissing of op bevel van een overheidsinstantie.

Uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden gebruikt voor het evalueren en verbeteren van onze dienstverlening.

Gegevens delen
Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen we uw Persoonlijke Gegevens delen met:

 • andere entiteiten van Bausch Health Companies;
 • verleners van diensten gerelateerd aan de werking van deze website en ons bedrijf, waaronder websitehosting, technologische diensten, verwerking en autorisatie van betalingen en verdeling van promotiemateriaal;
 • overheden, toezichthouders van een overheid of andere rechtshandhavingsfunctionarissen of rechtbanken, voor zover wettelijk vereist of toegestaan of voor zover verplicht door een bindende beslissing; en
 • andere derden met betrekking tot een herstructurering van het bedrijf, de verkoop of toewijzing van activa, fusies of verkopen van Bausch Health Companies of van een van onze dochterondernemingen of verbonden bedrijven.

Wanneer we uw Persoonlijke Gegevens delen met entiteiten die gevestigd zijn in landen buiten de EER  die geen adequate gegevensbeschermingswetgeving bieden, passen we contractuele garanties toe in overeenstemming met de geldendeprivacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Aan de hand van de onderstaande contactgegevens kunt u meer informatie aanvragen.

Bewaring van Persoonlijke Gegevens
We bewaren Persoonlijke Gegevens uitsluitend zolang we daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving, of zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. We verwijderen Persoonlijke Gegevens zodra ze niet meer nodig zijn en, in elk geval, zodra de maximale bewaartermijn (die is vastgesteld in de toepasselijke wetgeving) is verstreken.

Gegevensbeveiliging
We nemen gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen. Helaas is geen enkel gegevensbeveiligingssysteem 100% veilig. Hoewel we uw Persoonlijke Gegevens zo goed mogelijk beschermen, kunnen we om de voorgaande reden niet verzekeren of garanderen dat de veiligheid van de Persoonlijke Gegevens niet in het gedrang komt door onvoorspelbaar verlies of ongeoorloofde toegang.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage, rechtzetting, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissingen. 

Dergelijke verzoeken kunt u bij ons indienen via de in dit Privacy Beleid vermelde contactgegevens. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welke recht u wilt uitoefenen en op welke gronden. Wij behouden ons het recht voor om u te vragen zich te identificeren en om in bepaalde gevallen een redelijke vergoeding te vragen voor het uitoefenen van uw verzoek.

Binnen één maand ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek. Wij zullen u binnen deze maand op de hoogte stellen indien we niet tijdig aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer wij uw verzoek niet kunnen uitoefenen zullen wij u hiervan gemotiveerd op de hoogte stellen.

Links naar andere internetwebsites
Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze website en onze verwerking van persoonsgegevens. Andere websites die worden gehost door derden voeren mogelijk andere activiteiten uit. Als u verbinding maakt met of anderszins een bezoek brengt aan andere websites die worden beheerd door derden, dient u het privacy statement op die websites te raadplegen. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beleid en de praktijken van derden.

Hoe we privacy van sollicitanten beschermen
De Persoonlijke Gegevens die we verzamelen van sollicitanten worden beschermd via het 'Protecting Applicant Privacy'-beleid van Bausch Health Companies (Bescherming van de privacy van sollicitanten). 

Contact opnemen
Als u vragen over dit Privacy Statement of onze privacy praktijken heeft, neem dan contact met ons op via: VALC_AVG@bausch.com

Als u bedenkingen of klachten over ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens heeft, kunt u contact opnemen via: VALC_AVG@bausch.com 

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake privacy in uw land, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Zodra er wijzigingen in dit Privacy Statement worden doorgevoerd, posten we een aangepaste link op de startpagina van onze website die 'Privacy Statement gereviseerd' of een vergelijkbare melding over de wijzigingen weergeeft. Controleer deze website regelmatig om na te gaan of dit Privacy Statement recent is aangepast. Met behulp van de ingangsdatum die wordt vermeld aan het begin van dit Privacy Statement kunt u nagaan of het recent is gewijzigd.

 

Vragen?

Online Beratung - form

Online Beratung - page