Algemene privacyverklaring voor gezondheidszorg medewerkers:

Uw rechten inzake gegevensbescherming en onze wettelijke verplichtingen zijn belangrijk voor ons. Uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) worden veilig en vertrouwelijk behandeld en alleen op de hieronder beschreven manieren of zoals u schriftelijk is meegedeeld.

Bausch & Lomb respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt verwerken en gebruiken en over uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"; en de Wet Bescherming Persoonsgegevens die op grond van de GDPR is aangenomen) en hoe deze regelgeving u beschermt.

Informatie die Bausch & Lomb als Gegevensbeheerder (hierna te noemen "Bausch + Lomb" of "Gegevensbeheerder") over u kan hebben, hetzij rechtstreeks verkregen van u, onze zakelijke partners (d.w.z. de rechtspersoon waarvoor u werkt), derden (bijv. externe verkopers of medische bureaus), of via openbaar beschikbare en betrouwbare bronnen.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder :

 • uw algemene informatie en identificatiegegevens (bijv. naam, voornaam, achternaam, geslacht, e-mail- en/of postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer) ;
 • uw functie (bijv. titel, functie, naam van bedrijf/onderneming, en voor gezondheidswerkers, primaire en secundaire specialismen, jaar van medische graad, publicaties, bijwonen van conferenties, prijzen, biografie, opleiding, links naar universiteiten, expertise en deelname/bijdrage aan klinische proeven, richtlijnen, redactieraden en organisaties) ;
 • bepaalde betalingsinformatie (bv. gegevens over kredietkaart of bankrekening, btw- of ander fiscaal identificatienummer) ;
 • bepaalde informatie over uw consumptie, reacties/verwachtingen en/of voorkeuren, met inbegrip van soorten berichten die worden uitgewisseld, communicatiekanalen en frequentie;
 • gegevens die u ons over uzelf verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u formulieren invult of op evenementen die u bijwoont, of wanneer u vragen beantwoordt in een gesprek of als onderdeel van een enquête;
 • gegevens met betrekking tot onze producten en diensten; en
 • bepaalde informatie over uw wetenschappelijke en medische activiteiten/interacties met ons, inclusief mogelijke toekomstige interacties.

 

Doelstellingen en rechtsgrondslag

Bausch + Lomb zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor zover :

 • wij uw voorafgaande formele toestemming hebben verkregen;
 • de betrokken verwerking is noodzakelijk om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen of om precontractuele maatregelen te nemen in verband met uw verzoek;
 • de verwerking in kwestie noodzakelijk is om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen; of
 • de verwerking in kwestie is noodzakelijk voor onze legitieme belangen en doet geen onredelijke afbreuk aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens voor dit laatste doel verwerken, streven wij er altijd naar onze legitieme belangen en uw privacy tegen elkaar af te wegen.

Voorbeelden van gegevensverwerking voor "legitieme belangen" zijn onder meer

 • behandeling uitgevoerd met het oog op het ontwikkelen van een professionele relatie van nabijheid en vertrouwen met gezondheidswerkers;
 • verwerking om gezondheidswerkers te informeren over de geneesmiddelen en wetenschappelijke innovaties/ontdekkingen van Bausch Health;
 • verwerking met als doel onze producten en diensten beschikbaar te stellen aan onze klanten;
 • verwerking ter voorkoming van fraude of criminele activiteiten, misbruik van onze producten of diensten en ter waarborging van de veiligheid van onze computersystemen, infrastructuur en netwerken;
 • verwerking met het oog op de verkoop van een deel van ons bedrijf of onze activa of om de overname van ons bedrijf of onze activa of een deel ervan door een derde te vergemakkelijken;
 • verwerking die wordt uitgevoerd om personele en financiële middelen te beheren en de interacties met gezondheidswerkers en
 • om onze bedrijfs- en maatschappelijke doelstellingen te bereiken.

 

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij over u hebben voor de volgende doeleinden         

 • het beheren van onze relatie met u (bijvoorbeeld via onze databanken);
 • het uitvoeren van taken ter voorbereiding of uitvoering van bestaande contracten;
 • om transacties te bewijzen/rechtvaardigen en te zorgen voor transparantie bij waardeoverdrachten;
 • professionele gegevens en informatie over de veiligheid van geneesmiddelen overdragen en verzamelen, feedback over onze producten verzamelen en evalueren,
 • uitvoeren van producttests, analyses en onderzoeken
 • Om u te voorzien van passende, adequate en actuele informatie over ziekten, geneesmiddelen en onze producten en diensten;
 • de kwaliteit van onze interacties en diensten te verbeteren door ons aanbod af te stemmen op uw specifieke behoeften;
 • reageren op uw verzoeken en doeltreffende bijstand verlenen;
 • om u informatie en nieuws te sturen over de producten, therapeutische gebieden of diensten die wij promoten;
 • onze communicatie en interacties met u beheren, plannen en uitvoeren;
 • Het bijhouden van gegevens over onze activiteiten en betalingen (bv. het beoordelen en meten van onze interacties of verkoop, aantal afspraken/gesprekken, bezoeken, klinische studies, conferentieprogramma's, enz;)
 • Een register bijhouden van gratis geneesmiddelenmonsters in overeenstemming met de bedrijfsprocedures en plaatselijke voorschriften;
 • u uit te nodigen voor evenementen of promotiebijeenkomsten die wij sponsoren (medische of andere conferenties enz.);
 • De economische belangen van het bedrijf beschermen en zorgen voor zowel naleving als openbaarmaking (zoals naleving van ons beleid en lokale wettelijke vereisten, belastingaftrek, behandeling van beschuldigingen van wangedrag of fraude, uitvoering van audits en verdediging tegen rechtszaken);gérer les fusions et acquisitions impliquant notre entreprise ;
 • elk ander door de wet en de autoriteiten opgelegd doel.

 

Toegang tot en overdracht van persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten en voor dezelfde doeleinden als uiteengezet in deze Algemene Privacyverklaring, kunnen uw persoonsgegevens worden ingezien of doorgegeven aan de volgende soorten ontvangers voor het verkrijgen van basisinformatie om ons in staat te stellen deze doeleinden te bereiken :

 • ons personeel (inclusief werknemers, filialen of andere bedrijven van de Bausch + Lomb Groep) ;
 • onze leveranciers en dienstverleners;
 • onze leveranciers van computersystemen, cloud computing-diensten en databases, en onze consultants;
 • onze zakenpartners die producten of diensten aanbieden in samenwerking met ons of onze dochterondernemingen of filialen;
 • derden aan wie wij onze rechten of verplichtingen kunnen overdragen.

De bovengenoemde derden zijn contractueel verplicht de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden ingezien door of doorgegeven aan nationale en/of internationale overheidsinstanties of rechtbanken die verantwoordelijk zijn voor regelgeving of handhaving, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of op hun verzoek.

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, kunnen ook worden verwerkt, geraadpleegd of opgeslagen in een ander land dan het land waar Bausch +Lomb is gevestigd, dat mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens kan bieden.

Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan externe bedrijven in andere rechtsgebieden, zullen wij ervoor zorgen dat wij uw persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en administratieve regelingen getroffen om een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaring van gegevens

Wij bewaren de Persoonsgegevens die wij over u hebben alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

 

Rechten van de betrokkene

U kunt de volgende rechten uitoefenen onder de voorwaarden en binnen de grenzen van de geldende voorschriften:

 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals die door ons worden verwerkt en, indien u van mening bent dat informatie over u onjuist, verouderd of onvolledig is, om correctie of bijwerking ervan te verzoeken;
 • het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist of alleen worden onderworpen aan bepaalde specifieke vormen van verwerking;
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de intrekking wordt aangetast;
 • het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van een communicatiekanaal voor direct-marketingdoeleinden; en
 • het recht op overdraagbaarheid, d.w.z. het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, aan u terug te geven of over te dragen aan een persoon van uw keuze, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat dat het hergebruik ervan mogelijk maakt, zonder belemmering van onze kant en met inachtneming van uw geheimhoudingsplicht.

Als u een vraag heeft of een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar PrivacyBNL@bausch.com. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals uitgelegd in dit formulier. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: PrivacyBNL@bausch.com.

 

 

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc